RODOSLOV PORODICE BUHA

Starinom u Hercegovini

Na osnovu člana 6,9 i 10. St.1. Zkona o udruživanju građana u udruženja, društvene organixacije i političke organizacije koje se osnivaju za teritorijuSFRJ ("Službeni list SFRJ" broj 42/90) Sabor porodičnog udruženja Buha "Sveti Dimitrije", održan 27. maja 2000.god. u Beogradu, donosi::

STATUT PORODIČNOG UDRUŽENJA "SVETI DIMITRIJER" BEOGRAD

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Porodično udruženje Buha „Sveti Dimitrije“ Beograd (u daljem tekstu: PU Buha) je dobrovoljna, humanitarna, interesna organizacija građana pripadnika porodičnog stabla Buha, njihovih potomaka koji ne nose prezime Buha i ostalih zainteresiranih, u svojstvu počasnog člana, osnovano radi zaštite vrijednosti i njegovanja porodične tradicije Buha.

Član 2.

PU Buha je vanstranačka i nepolitička organizacija čije djelovanje nema za cilj ostvarivanje bilo kakvih političkih aktivnosti i kao takva ne može se učlaniti ni u jednu političku organizaciju ni stranku.

Član 3.

Ime udruženja je: PORODIČNO UDRUŽENJE BUHA, „SVETI DIMITRIJE“ Beograd, sa sjedištem u Beogradu, ulica D.Lekića-Španca br.55. Sekcija se formira za jedno ili više mjesta, gdje je uključeno najmanje 50 članova. Sekcija u drugim zemljama formira se u skladu sa zakonima zemalja u kojima se formira.

Član 4.

PU Buha ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima koje proizlaze iz zakona i ovog Statuta, a za svoje obaveze odgovara vlastitim sredstvima. PU Buha zastupa i predstavlja predsjednik ili član koga ovlasti Savjet PU Buha.

Član 5.

Rad PU Buha je javan. Obavještavanje javnosti o radu PU Buha vrši se putem izvještaja i drugih publikacija.

Član 6,

PU Buha ima svoj amblem, pečat i zastavu i grb. Amblem je stilizovani znak gobelje točka, sa ispisanim nazivima sela u Hercegovini iz kojih Buhe vode porijeklo. Pečat je okruglog oblika, prečnika 30 mm, sa kružno upisanim tekstom: PORODIČNO UDRUŽENJE BUHA „SVETI DIMITRIJE“ Beograd, sa amblemom u sredini. Tekst je ispisan ćirilicom. Grb je znak dvoglavog orla, s amblemom PU Buha na glavi i srpskom zastavom u kandžama.

Član 7.

Ciljevi i zadaci PU Buha su slijedeći:

- Njegovanje pravoslavlja i vaspitanje djece i omladine u duhu srpske svetosavske tradicije,

-Neprekidan rad na istraživanju podataka i istorijske građe o poreklu i razvoju porodice Buha,

-Istraživanje arhivske građe i dokumenata o Crkvi „Sveti Dimitrije“ u Domrkama, briga o njenoj obnovi i rekonstrukciji, uređenju i održavanju.

-Podsticanje i organizovanje porodičnih susreta i neprekidno obavještavanje o svim značajnim događajima u porodici,

-Organizovanje humanitarnih aktivnosti, formiranje namenskih fondova za pomoć članovima porodice, za stipendiranje mladih, za brigu i zaštitu članova PU Buha,

-Održavanje veze sa članovima porodice koji privremeno borave u inostranstvu,

-Razvijanje sportskog duha, visokih moralnih vrijednosti, iskrenosti i odanosti ideji srpstva, pravoslavlja, svetosav lja i rodoljublja, uz neprekidno isticanje najboljih predstavnika Buha.

II ORGANI PU BUHA

Član 8.

Organi PU Buha su:

1.Sabor

2.Savjet

3.Nadzorni odbor

SABOR

Sabor je najviši organ PU Buha. Sabor čine svi članovi PU Buha. Sabor je redovan i vanredan. Redovan Sabor se održava u prvoj nedjelji avgusta svake pete godine, a vanredni po potrebi. Vanredni Sabor se može održati po odluci Savjeta, na zahtjev Nadzornog odbora ili na zahtjev 1/5 članova Sabora. Vanredni Sabor se saziva u roku od 60 dana od dana postavljenog zahtjeva. U odluci, odnosno zahtjevu, daje se objašnjenje o razlozima održavanja vanrednog Sabora

Član 10.

Sabor se saziva i njime presjedava predsjednik Sabora, a u njegovom odsustvu zamjenik predsjednika. Sabor se može održati i punopravno donositi odluke ako je prisutna najmanje polovina članova. Odluka je punopravna ako se za nju izjasni više od 2/3 prisutnih članova. Glasanje je javno.

Član 11.

Sabor odlučuje o sledećem:

-Donosi Statut PU Buha,

-Utvrđuje programske zadatke i smjernice za rad Savjeta,

-Razmatra i odlučuje o izvještajima organa Sabora,

-Bira i razrešava predsjednika Sabora i njegovog zamjenika, članove Savjeta i Nadzornog odbora,

-Donosi financijski plan i usvaja završni račun,

-Odlučuje o značajnim inicijativama i predlozima članova PU Buha i trećih lica,

-Vrši druge poslove od interesa za rad PU Buha, a u skladu sa ovim Statutom.

SAVJET

Savjet je izvršni organ Sabora i rukovodi radom PU Buha izmedju dva Sabora. Savjet broji 11 članova, predstavnika sekcija, čiji mandat traje pet godina. U slučaju potrebe Savjet u toku trajanja mandata može kooptirati najviše 1/3 članova. Sjednice savjeta održavaju se po potrebi, a najmanje jednom godišnje. Za održavanje sjednice Savjeta potrebna je natpolovična većina. Savjet donosi odluke većinom od ukupnog broja članova. Sjednice Savjeta zakazuje i njima rukovodi predsjednik Sabora ili njegov zamjenik koji je istovremeno i predsjednik Savjeta, odnosno zamjenik predsjednika Savjeta.

Član 13.

U djelokrug rada Savjeta spada:

-Sprovođenje odluka, smjernica i zaključaka Sabora,

-Pripremanje i predlaganje Saboru Statuta i drugih normativnih akata i programskih zadataka,

-Obavljanje administrativno-tehničkih i materijalno-financijskih poslova,

-Izbor stalnih i povremenih radnih tijela (komisija), sekretara i blagajnikaq PU Buha i praćenje njihovog rada,

-Obezsbeđivanje i utrošak financijskih sredstava,

-Praćenje ostvarivanja programskih zadataka,

-Koordinira i usaglašava programe rada sekcija.

Član 14.

Porodično udruženje Buha „Sveti Dimitrije“, Beograd predstavlja i zastupa predsjednik Sabora Buha.

NADZORNI ODBOR

Član 15.

Nadzorni odbor je samostalni organ i broji tri člana koje bira Sabor PU Buha. Odbor prima predsjednika iz svojih redova. Nadzornom odboru mandat traje pet godina.

Član 16

Nadzorni odbor prati i ostvaruje uvid u primjenu normativnih akata i namjensko korištenje sredstava. Nadzorni odbor ima pravo i dužnost da o uočenim pojavama obavijesti organe PU Buha i zahtijeva preduzimaqnje odgovarajućih mjera. Nadfzorni odbor vrši nadzor nad materijalno- finansijskim poslovima PU Buha i o tome podnosi izvještaj Saboru.

III PRAVA I ODGOVORNOSTYI ČLANOVA

Član 17.

Prijem u članstvo PU Buha je dobrovoljan i obavlja se u sekcijama na osnovu pristupnice i članske knjižice. Članovi PU Buha plaćaju godišnju članarinu u visini koju utvrdi Savjet. Pored članarine član može samoinicijativno davati novčanu pomoć, priloge, donacije ili sponzorirati određene aktivnosti PU Buha.

Član 18.

Članarina i drugi prihodi koji se skupe u sekcijama uplaćuju se mjesečno u iznosu od 50 procenata na račun PU Buha, a ostalih 50 procenata ostaje na štednoj knjižici ili računu pri sekciji za financiranje aktivnosti sekcija u skladu sa planom i programom sekcije i odlukom Savjete.

Član 19

Svi članovi sekcije sačinjavaju Zbor. Zbor sekcije bira predsjednika, zamjenika predsjednika, sekretara i blagajnika sekcije, te članove Savjeta PU Buha. Pečat sekcije je isti kao pečat PU Buha, sa brojem ili mjestom sekcije.

Član 20.

Pravo člana je:

- Da učestvuje u radu i upraqvljanju PU Buha

- Da bira i bude biran u organe PU Buha,

- Da učestvuje u svim oblicima djelatnosti PU Buha,

- Da podnosi primjedbe za unapređenje rada PU Buha i bude informisan o svim planovima i rezultatima PU Buha.

Član 21.

Dužnosti člana PU Buha su:

- Da se pridržava Statuta i drugih akata,

- Da aktivno učestvuje u radu PU Buha i da aktivno radi u organima gdje je biran,

- Da plaća članarinu i na drugi način pomaže rad PU Buha,

- Da čuva ugled porodice Buha i da ne učini ništa što bi moglo naneti moralnu ili materijalnu štetu PU Buha.

član 22.

Članstvo u PU Buha prestaje:

- Istupanjem,

- Smrću člana PU Buha, i

- Na osnovu odluke orgasna o njegovom brisanju iz evidencije.

MATERIJALNO-FINANSIJSKO POSLOVANJE

Član 23.

Materijalno-finansijsko poslovanje PU Buha obavlja se na osnovu pozitivnih propisa.

Član 24.

Izvori materijalnih sredstava PU Buha su:

- Članarina,

- Prihodi od poklona, donatorstva i dobrovoljnih priloga.

Član 25.

Obim, namena i raspodela finansijskih sredstava utvrđuje se predračunom prihoda i rashoda za svaku godinu. Prihodi i rashodi moraju biti ujednačeni. Naredbodavac za izvršenje finansijskog plana je predsjednik, kao lice koje ovlasti Savjet.

V PREST&ANAK RADA PU BUHA

Član 26.

Udruženje Buha može prestati da postoji:

- Odlukom Sabora o prestanku rada,

- Odlukom nadležnog organa o brisanju iz registra,

Imovina i finansijska sredstva u slučaju prestanka rada PU Buha, pripadaju crkvi „Sveti Dimitrije“ u Domrkama.

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 27.

Pravo tumačenja odredaba ovog Statuta ima Savjet. Izmjene i dopune Statuta vrši Sabor PU Buha. Izmjene i dopune Statuta dostaviće se u roku od 30 dana organu nadležnom za registraciju.

Član 28.

Pravo tumačenja odredaba ovog Statuta ima Savjet. Izmjene i dopune Statuta vrši Sabor PU Buha. Izmjene i dopune Statuta dostaviće se u roku od 30 dana organu nadležnom za registraciju.

Član 29.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na Saboru PU Buha.

Beograd, 27. maj 2000. godine

Predsjednik Sabora

Brzi link:

Kontakt:

Javite se!

Ako imate pitanja ili problema sa ovom web lokacijom, pošaljite email koordinatoru. Molimo vas da ne tražite posebna istraživanja o vašoj porodici.